+32 58 41 13 03

Houtsaegerduinen - De Panne

image
Oct22

Houtsaegerduinen - De Panne

regio

In 1996 werd door een team van wetenschappers en beheerders een beheersplan voor de Houtsaegerduinen opgemaakt

en bij Ministerieel Besluit goedgekeurd. Kerndoelstelling is hierin het vrijwaren en stimuleren van autonome, zo natuurlijk

mogelijke ontwikkelingsprocessen in het gebied. Omwille van de voorgeschiedenis en de beperkte, geïsoleerde oppervlakte

blijkt het evenwel nodig deze bij te sturen door een aantal ingrepen die ook het behoud van de diversiteit aan fauna en flora (de biodiversiteit) moeten garanderen. De belangrijkste maatregel betrof de introductie van een kudde ezels die in halfwilde staat het terrein jaarrond begrazen. Deze dieren werden uitgekozen omwille van hun zelfredzaamheid

in dit schrale duingebied en hun historische rol als gebruiksdieren in de duinen. Zij waken erover dat er naast struweel, bos en ruigte nog ruimte overblijft voor grasland, mosduin en stukjes open zand.